M. PAST DE GEDRAGSCODES VAN DE CULTURELE SECTOR TOE

De drie gedragscodes voor culturele instellingen zijn er om te zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving voor alle medewerkers en bezoekers. M. wil graag bijdragen aan een positieve verandering in de cultuursector en een thuis zijn voor iedereen. Daarom passen we de drie gedragscodes toe bij de organisatie van M.; Stichting Kunstmuseum Flevoland.

Beeld: Erwin Budding

GOVERNANCE CODE CULTUUR 

 • De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT). Voor de RvT is een profielschets opgesteld, waarin de samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond en ervaring van de RvT in balansis. De vorming van de RvTisgebeurdonder leiding van een ervaren recruitmentbureau, dat staat voor inclusief leiderschap. 
 • De RvT en directeur hebben een RvT- en directiereglement opgesteld, waarbij nadere afspraken over afstemming, overleg en beslissingsbevoegdheden zijn vastgelegd. 
 • De RvT heeft, mede op advies van het bestuur, een externe accountant voor de eerste periode van vier jaar aangesteld.   
 • De RvT doet een jaarlijkse zelfevaluatie, waarbij het concrete doelstellingen en verbeterpunten voor zichzelf benoemt, deze uitvoert en monitort.   
 • De bedrijfsvoering van Stichting Kunstmuseum Flevoland is transparant en verslaglegging ervan wordt publiekelijk gedeeld. Dit doen we door ons jaarverslag goed vindbaar op de eigen website te plaatsen. 
Beeld: Wiebrig Krakau

FAIR PRACTICE CODE 

 • De stichting volgt sinds januari 2021 de Museum cao. 
 • De stichting heeft een personeelshandboek opgesteld. 
 • De stichting stelt een jaarlijks opleidingsbudget ter beschikking aan de medewerkers, die zij naar eigen inzicht mogen inzetten.    
 • Met opdrachtnemers van de stichting worden bij aanvang van de opdracht de afspraken vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. De stichting heeft een standaard-opdrachtovereenkomst met als onderlegger de door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst.   
 • De stichting staat voor een eerlijke beloning en past de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toe. Het betekent ook dat wij altijd een redelijke vergoeding geven voorpitches, prijsvragen en opdrachten.  
 • De randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving worden met een externe HR-adviseur opgesteld en verwerkt in een werkbaar uitvoerend plan van aanpak. Onderdeel hiervan is een interne gedragscode.   
 • Binnen het culturele veld van Almere en Flevoland wil de stichting een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en professionalisering ervan. Daarom delen we ons netwerk, organiseren we workshops voor kunstenaars en bieden we stages en leerplekken aan. 
Beeld: Daan Kooimans

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE  

 • Bij de uitwerking van het inhoudelijk plan voor het toekomstige museum is een denktanksessie met twaalf inclusie-experts gehouden. Dit was de start voor het museumteam om de eerste input op te halen en de experts te bevragen hoe te starten met het ontwikkelen van een inclusief museum. 
 • Het museumheeft eeninclusiviteitsadviseurdie gevraagd en ongevraagd advies geeft, kritische sparringpartner is en meedenkt bij de verdere ontwikkeling van het museum in de volle breedte.  
 • Bij het vormgeven van de merkstrategie en huisstijl van M. wordt de handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’ als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat het museum experimenteert met inclusief taalgebruik in aanspreekvormen, representatie en op B1-niveau. 
 • Bij de realisatie van het paviljoen is met Floriade Inclusief (een groep van ervaringsdeskundigen) afgestemd hoe het gebouw optimaal toegankelijk en verwelkomend is voor mindervaliden. Hierbij gingen we ver voorbij de standaarden van het Bouwbesluit.
 • We nodigen met regelmaat ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid uit, zodat we leren van hun bezoek aan ons paviljoen en onze kunst.  
 • Ons activiteitenprogramma is onderbouwd met eenonderzoek agenda. Iedere culturele activiteit heeft een of meer onderzoeksvragen, waarbij we experimenteren en optimaal leren van M. Een aantal onderzoeksvragen is gericht op inclusieve werkmethoden, -communicatie en -samenwerkingen.  
 • In ons activiteitenprogramma werken we intensief samen met diverse culturele en maatschappelijke organisaties in Almere en Flevoland, zodat ons programma met verschillende geluiden gevoed wordt en het museum in korte tijd onderdeel wordt van de diversecommunitiesin de regio.  
 • Bij het nader uitwerken van de museumorganisatie, besteden we zowel op beleidsniveau als bij praktische handelingen als werving en selectie, consequent aandacht aan inclusie. 
 • Wezetten voortdurend in op (nadere) bewustwording van het team op inclusie.